You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

TÔMA BÙI HUY CƯỜNG


Sinh năm : 1972
Quê quán : xứ Thanh Thủy – Gp. Thanh Hóa
(Trường Lâm – Tĩnh Gia – Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : 14-10-1993
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ :
+ Mãn khóa : 05-1999
+ Thụ phong phó tế :
+ Thụ phong linh mục :

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top