You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

GIUSE HOÀNG VĂN HẠNH

Sinh ngày : 17-08-1979

Quê quán : xứ Điền Hộ – Giáo phận Thanh Hóa
(Nga Điền – Nga Sơn – Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : 15-09-2003
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ : 30-3-2006
+ Mãn khóa : 29-5-2010
+ Thụ phong Phó tế : 19-3-2013
+ Thụ phong Linh mục : 12-6-2013

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top