You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

ANTÔN LÂM VĂN HÂN

Sinh ngày : 24-4-1974

Quê quán : xứ Tràng Đình – Giáo phận Vinh
(Yên Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh)
+ Vào Đại Chủng viện : 15-9-2003
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ : 30-3-2006
+ Mãn khóa : 29-5-2010
+ Thụ phong Phó tế : 18-6-2010
+ Thụ phong Linh mục : 19-6-2010

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top