You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

G.B. PHẠM VĂN DIỆU

Sinh ngày : 29-07-1980

Quê quán : xứ Đa Phạn – Giáo phận Thanh Hóa
(Hải Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : 15-09-2003
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ :30-3-2006
+ Mãn khóa :29-5-2010
+ Thụ phong Phó tế : 19-03-2011
+ Thụ phong Linh mục : 08-9-2011

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top