You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

GIUSE NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Sinh ngày : 19-05-1979

Quê quán : xứ Kẻ Rừa – Giáo phận Thanh Hóa
(Hà Vinh – Hà Trung – Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : 15-09-2003
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ :30-3-2006
+ Mãn khóa :29-5-2010
+ Thụ phong Phó tế :
+ Thụ phong Linh mục : 12-6-2013

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top