You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

ANTÔN VÕ THÀNH CÔNG

Sinh ngày : 03-01-1977

Quê quán : xứ Kẻ Mui – Giáo phận Vinh
(Sơn Trung – Hương Sơn – Hà Tĩnh)
+ Vào Đại Chủng viện : 15-09-2003
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ : 30-3-2006
+ Mãn khóa : 29-5-2010
+ Thụ phong Phó tế : 18-6-2010
+ Thụ phong Linh mục : 19-6-2010

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top