You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lời Chúa theo ngày » Chúa Nhật VII thường niên – Năm B (Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung)

Chúa Nhật VII thường niên – Năm B (Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung)

Chúa nhật VII thường niên – Năm B

Lời Chúa:

– Bài đọc 1 : Is 43, 18-19.21-22.24b-25;
– Bài đọc 2 : 2 Cr 1, 18-22;
– Tin Mừng : Mc 2, 1-12

Tin Mừng Chúa nhật VII thường niên – Năm B (Mc 2, 1-12)

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Khi mời gọi “đọc” Is 43, 18-19.21-22.24b-25 và 2 Cr 1, 18-22 qua lăng kính Mc 2, 1-12, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên B hôm nay mặc khải cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, và khi Đức Giêsu khẳng định mình có quyền tha tội có nghĩa là Ngài khẳng định mình chính là Thiên Chúa, như được phản ảnh, trước tiên, trong Is 43, 18-19.21-22.24b-25 : ở đây, cho thấy chỉ Đức Chúa là Thiên Chúa và là Tình Yêu mới có quyền tha tội cho loài người [“Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.” (43, 25)]…

 (2) Thứ đến, trong Mc 2, 1-12 : ở đây, cho thấy để chứng tỏ, cách gián tiếp và kín đáo, mình là Thiên Chúa, Đức Giêsu-Kitô khẳng định Ngài có quyền tha tội; và khi “đồng hóa” hai khái niệm tha tội và chữa lành bệnh tật [“Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ?” (2, 9)], không có nghĩa là Đức Giêsu coi giữa tội lỗi và bệnh tật tất yếu phải có tương quan nhân quả và hỗ tương với nhau, trên bình diện thể lý hay luân lý, mà có lẽ chỉ muốn khẳng định, một đàng, rằng tất cả mọi người đều là những kẻ tội lỗi cần phải được tha thứ, đàng khác, rằng Ngài, Con Người và là Thiên Chúa có quyền tha tội [“Vậy, để các ông biết : ở dưới đất nầy, Con Người có quyền tha tội, – Đức Giêsu bảo người bại liệt -, Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” (2, 10-11)]…

 (3) Sau cùng, trong 2 Cr 1, 18-22 : ở đây, cho thấy cũng như nơi Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời làm người của Thiên Chúa, luôn luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa-Ba Ngôi (Cha, Con và Thần Khí), vì thế, nói cách tích cực, ở nơi Ngài luôn luôn là “có” [“Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là “có” nơi Ngài.” (1, 200], và nói cách tiêu cực, Ngài không bao giờ phạm tội (tức là cắt đứt quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân), cũng vậy, những ai mà luôn có sự hiện diện của Đức Giêsu-Kitô nơi mình, qua đó cả sự hiện diện của Thiên Chúa-Ba Ngôi, lời của họ cũng sẽ luôn là “có” [“Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là ‘có’, vừa là ‘không’.” (1, 18b)]…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Những ai “ngập tràn” sự hiện diện của Thiên Chúa-Ba Ngôi qua Đức Giêsu-Kitô, thì chỉ toàn là “có”, có tất cả, và không thể nào chung đụng với tội lỗi, vốn là “không”…

 (2) Điều đó chỉ có thể có được khi con người và Đức Giêsu-Kitô “ở trong nhau”, hay nói cách khác, là khi con người sống trong Tình Yêu…

 (3) Chính sự tha thứ tội lỗi cũng chỉ có thể diễn ra “trong” Đức Giêsu-Kitô mà thôi, tức là khi con người đặt trọn vẹn niềm tin yêu, phó thác nơi Ngài…

 Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

 

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1530

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top