41. GIUSE NGYỄN VĂN QUY

thay quyNăm sinh: 10/10/1982

Giáo xứ: Mẫu Lâm, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh

Quê quán: Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

Vào chủng viện: 10/9/2009 (Du Học Tại Pháp)

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ:

Mãn khóa:

Phó tế:

Linh mục: 14/11/2016

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top