1. GIUSE HOÀNG CUNG

Hoang CungNăm sinh: 08/05/1982

Giáo xứ: Trại Lê, giáo hạt Can Lộc, giáo phận Vinh

Quê quán: Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 10/9/2009 (Du Học tại Pháp)

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ:

Mãn khóa:

Phó tế: 11/09/2016

Linh mục: 14/11/2016

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top