You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

30. MICAE NGUYỄN XUÂN QUYẾT

30 copyNăm sinh: 03-04-1990

Giáo xứ: Ngọc Đỉnh, Giáo hạt Mỹ Điện, Giáo phận Thanh Hóa

Quê quán: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top