You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

65. FX. NGUYỄN ANH TUẤN

tuan dlocNăm sinh: 29-7-1979

Giáo xứ: Dũ Lộc, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Vinh

Quê quán: Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 03-9-2013

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top