You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN »

ANTÔN VŨ ĐỨC TÚ

Sinh năm : 1962

Quê quán :  Gp. Thanh Hóa.
(Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : 22-11-1988
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 6-4-1994
+ Mãn khóa : 05-1994
+ Chịu chức phó tế :
+ Thụ phong linh mục : 24-08-1994
+ Du học (Roma) : 2000

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1664

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top