You Are Here: Home » SUY NIỆM » Chúa nhật IV mùa Vọng, năm B

Chúa nhật IV mùa Vọng, năm B

– Bài đọc 1: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ;
– Bài đọc 2: Rm 16,25-27 ;
– Tin Mừng : Lc 1,26-38.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

 (1) Khi mời gọi “đọc” 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16 và Rm 16, 25-27 qua lăng kính Lc 1, 26-38, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng B hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy rằng dù là Đấng Chí Ái, Toàn Tri và Toàn Năng, vì thế, Ngài có thể tự mình làm tất cả mọi sự không cần ai giúp sức, nhưng trong tình yêu đối với con người, Thiên Chúa đã muốn con người được cộng tác với Ngài, như những “đối tác tự do”, trong các công trình và kế hoạch của Ngài, đặc biệt, các công trình Nhập Thể, Mặc Khải và Cứu Độ, như được phản ảnh, trước tiên, trong 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16 : ở đây, cho thấy để chuẩn bị cho việc nhập thể của Con và là Ngôi Lời của Ngài, Thiên Chúa đã chọn lựa cả một Dân tộc [Dân Israel], rồi một Dòng tộc [Dòng tộc Giuđa], rồi một Nhà [Nhà Đavít]…

 (2) Thứ đến, trong Lc 1, 26-38 : ở đây, cho thấy để thực hiện kế hoạch tình yêu nhập thể, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của mình một người Mẹ [Đức Maria] thực sự, và thậm chí cả một người “cha trần thế” [Thánh Giuse], tức là Ngài cần có sự cộng tác của con người; như những “đối tác tự do”, đã hẳn, Đức Maria và Thánh Giuse có quyền từ chối lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa, hoặc vì không muốn, hoặc vì không biết, không hiểu [“Việc ấy sẽ xãy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” (Lc 1, 34)], nhưng trên thực tế, cả Đức Maria, cả Thánh Giuse, do hoàn toàn tin yêu và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, Đấng mà các ngài tin là chí ái, toàn tri và toàn năng, vì thế, dù không hiểu gì lắm, các ngài vẫn tin và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa [“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)]… Tin là như vậy !

 (3) Sau cùng, trong Rm 16, 25-27 : ở đây, cho thấy Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người chính là Hình Ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, và  là “Tin Mừng mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh…và mầu nhiệm nầy được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa.” (Rm 16, 25-26)…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Mọi vương quyền dựa trên bạo lực và sức mạnh phàm nhân đều sẽ có ngày sụp đổ [kể cả vương triều của Đavít], chi vương quyền dựa trên tình yêu và tự do mới vững bền thiên thu [“Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Ngài mọi vinh quang đến muôn thưở muôn đời, nhờ Đức Giêsu-Kitô.” (Rm 16, 27; 2 Sm 7, 16)…

 (2) Triều đại của Đức Giêsu-Kitô, Con Đấng Tối Cao “sẽ vô cùng vô tận”, vì thế, chính Ngài là Đấng đáng cho con người đặt trọn vẹn niềm tin, niềm hy vọng và lòng mến của mình, mà không sợ gì phải hối tiếc…

 (3) “Xin hãy đến! Lạy Đức Giêsu-Kitô!” (Kh 22, 20)…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1664

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top