You Are Here: Home » FEATURES » TẾT NGUYÊN ĐÁN – Thánh Lễ Tất Niên (LM. Phêrô Nguyễn Thiên Cung)

TẾT NGUYÊN ĐÁN – Thánh Lễ Tất Niên (LM. Phêrô Nguyễn Thiên Cung)

– Bài đọc 1 : Is 63, 7-9; 1 Cr 1, 3-9;
– Tin mừng : Lc 1, 39-55

Trích Tin Mừng theo thánh Luca

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” 

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

            “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47        thần trí tôi hớn hở vui mừng

            vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48        Phận nữ tỳ hèn mọn,

            Người đoái thương nhìn tới;

            từ nay, hết mọi đời

            sẽ khen tôi diễm phúc.

49        Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

            biết bao điều cao cả,

            danh Người thật chí thánh chí tôn !

50        Đời nọ tới đời kia,

            Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51        Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

            dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52        Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

            Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53        Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

            người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54        Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55        như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

            vì Người nhớ lại lòng thương xót

            dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

            và cho con cháu đến muôn đời.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Khi mời gọi “đọc” Is 63, 7-9 và 1 Cr 1, 3-9 qua lăng kính Lc 1, 39-55, Phụng vụ Lời Chúa Thánh Lễ Tất Niên hôm nay mặc khải cho chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân huệ dồi dào được ban cho loài người qua và trong Đức Giêsu-Kitô, vì thế tư thế thích hợp nhất đối với con người đó là luôn ở trong tâm tình chúc tụng, tri ân và cảm tạ đối với Thiên Chúa, Đức Giêsu-Kitô và tha nhân, như được phản ảnh, trước tiên, trong Is 63, 7-9 và trong Lc 1, 39-55 : ở đây, cho thấy những tâm tình chúc tụng, tri ân và cảm tạ của ngôn sứ Isaia [“Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa , vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Ngài đối với nhà Israel. Vì những gì Ngài đã thực hiện, bởi lòng Ngài đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân.” (Is 63, 7)], và của Đức Maria [“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài.” (Lc 1, 46-47.49-50)]…

 (2) Thứ đến, trong 1 Cr 1, 3-9 : ở đây, một đàng, cho thấy Đức Giêsu-Kitô, Con và là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người chính là Ân Sủng của tất cả mọi ân sủng Thiên Chúa ban cho loài người [“Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Ngài đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu-Kitô. Quả vậy, trong Đức Giêsu-Kitô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Ngài.” (1, 4-5)]; đàng khác, vì thế, để tạo điều kiện thuận lợi cho con người có thể nhận lãnh được những ân huệ của Ngài nơi Đức Giêsu-Kitô, Con và là Ngôi Lời làm người của Ngài, Thiên Chúa, vì trung tín với những lời hứa của Ngài, đã không ngừng kêu gọi tất cả mọi người hiệp thông với Đức Giêsu-Kitô, Con của Ngài và là Đức Chúa của chúng ta [“Thiên Chúa là Đấng trung thành, Ngài đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Ngài là Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta.” (1, 9)]…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Lạy Chúa Cha, thật là hạnh phúc và phải lẽ khi ngày cuối năm Âm Lịch, chúng con được đến đây để cùng dâng Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharistia) : Đức Giêsu-Kitô, Con Cha, để tôn vinh Cha và tạ ơn Cha, đã lấy chính bản thân mình và mạng sống của mình làm “của lễ” dâng lên Cha, xin cho tất cả chúng con đây cũng biết lấy tất cả những gì mà chúng con “có” và chúng con “là”, vốn cũng là những ân huệ Chúa đã ban cho trong năm qua, làm “của lễ” dâng lên để tôn vinh và tạ ơn Cha…

 (2) Chúng con cũng xin Chúa tha thứ cho chúng con : vì đã không sử dụng tốt biết bao ân huệ Chúa đã ban cho trong năm qua; vì đã không làm sinh lợi được biết bao nén bạc Chúa đã gửi trao (thời gian, tài năng, sức khỏe, đặc ân, v.v…)…

  Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top