You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Thường Niên

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Thường Niên

– Bài đọc 1 [năm chẵn] : 1 Sm 8, 4-7.10-22a;
– Tin Mừng : Mc 2, 1-12.

Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘ Con đã được tha tội rồi ‘, hai là bảo : ‘ Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ‘, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Khi mời gọi “đọc” 1 Sm 8, 4-7.10-22a qua lăng kính Mc 2, 1-12, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy tương quan giữa tự do và tội lỗi, như được phản ảnh, trước tiên, trong 1 Sm 8, 4-7.10-22a : ở đây, cho thấy dân Israel đã khờ dại tự ý tước bỏ tự do của mình, vốn là ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa ban cho, khi nằng nặc đòi cho mình có một vị vua, ngoài Thiên Chúa, và đó là nguy cơ của mọi tội lỗi (= chống lại Thiên Chúa !) và mọi thứ tai họa [“Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng.” (1 Sm 8, 7)]…

(2) Thứ đến, trong Mc 2, 1-12 : ở đây, cho thấy bởi vì bệnh tật thể xác cũng là một hình thái tự do của con người, thể lý cũng như tinh thần, bị hạn chế và bị tước đoạt, vì thế, mang trong mình nguy cơ dẫn đến tội lỗi (= trách móc “chống lại” Thiên Chúa tuyệt đối tự do) vì thế, đối với Đức Giêsu, nói “tội anh được tha rồi” hay nói “đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” cũng đồng nghĩa với nhau, một đàng, bởi vì tất cả mọi phàm nhân đều là những kẻ tội lỗi, và đàng khác, bởi vì Đức Giêsu muốn chứng tỏ Ngài là chính Thiên Chúa mới có quyền tha tội …

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 Tội biến con người thành nô lệ, không còn tự do…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1664

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top