You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Bảy sau Chúa nhật XIV thường niên

Thứ Bảy sau Chúa nhật XIV thường niên

– Bài đọc 1 [chẵn] : Is 6, 1-8;
– Tin mừng : Mt 10, 24-33

Trích Tin Mừng theo thánh Mátthêu

24 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM

 

1-     Sứ điệp nguyên thuỷ:

 

(1) Khi mời gọi “đọc” Is 6, 1-8 qua lăng kính Mt 10, 24-33, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy điều làn nên căn tính, tư cách và phẩm giá của những con người của Thiên Chúa là phải được Ngài thánh hiến và sai đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Đức Giêsu-Kitô, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 10, 24-33 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy chính vì được thánh hiến và sai đi bởi Thiên Chúa qua Ngài và như Ngài nên các Tông Đồ không có gì phải sợ ai hay cái gì cả [“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời…” (10, 32-33)]…

(2) Thứ đến, trong Is 6, 1-8 : ở đây, cho thấy chính Thiên Chúa đã thánh hiến và chọn gọi Isaia làm ngôn sứ của Ngài, và chính điều đó làm nên căn tính và tư cách ngôn sứ của ngài [“Ngài đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói : ‘Đây, cái nầy đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội’. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán : ‘Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?’ Tôi thưa : ‘Dạ, con đây, xin sai con đi’.” (6, 7-8)]…

2-     Sứ điệp cho ngày hôm nay:

Cái làm nên căn tính, tư cách và phẩm giá của con người là vì con người đã được Thiên Chúa tạo dựng nên, thánh hiến và thánh hóa để trở nên con và hình ảnh của Ngài…

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top