You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

– Bài đọc 1 : Cv 2, 36-41;
– Tin Mừng : Ga 20, 11-18

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan

11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘ Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em ‘.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

     SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh, trong cùng lúc, vừa “như xưa”, tức là trước khi chết, vừa “không như xưa”: đôi con mắt thịt bình thường, dù có gặp Ngài, vẫn không thể nhận ra được Ngài ngay (Ga 20, 14-15), mà phải “qua” và “nhờ” Lời của Ngài, lại được nghe [giả định mối quan hệ thân tình trước khi Ngài chết] (Ga 20, 16) và được nghe tới (Cv 2, 37-41)…

 (2) Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh là Đấng ngập tràn Thần Khí, và sự sống của Ngài sau biến cố Phục Sinh là hoàn toàn thuộc linh, không còn lệ thuộc và giới hạn bởi những định luật không gian và thời gian (Cv 2, 38-39.41; Ga 20, 17)…

 (3) Là kitô-hữu, từ nay, có nghĩa là sống theo Thần Khí và không còn sống theo xác thịt nữa : điều nầy đòi phải được Thánh Tẩy nhân danh Đức Giêsu-Kitô (Cv 2, 38-41)…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Hai hiệu quả chính yếu của Bí tích Thánh Tẩy nhân danh Đức Giêsu-Kitô : a) tích cực : được trở thành con của Thiên Chúa cùng với và trong Đức Giêsu-Kitô (Ga 20, 17); b) tiêu cực : được cứu và được tha thứ tội lỗi (Cv 2, 38.40)…

 (2) Tin mừng Phục Sinh cần phải được “tường thuật lại” bằng chính cả hiện sinh “tin-cậy-mến” của mỗi người kitô-hữu (Ga 20, 18; Cv 2, 36.41)…

Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top