You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

– Bài đọc 1 : Cv 15, 22-31;
– Tin Mừng : Ga 15, 12-17

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

SUY NIỆM

1-      Sứ điệp nguyên thuỷ :

(1) Di chúc cuối cùng của người biết mình sắp chết bao giờ cũng là những điều tâm huyết của cả một đời của người đó, và là điểu hết sức hệ trọng : đối với Đức Giêsu, di chúc cuối cùng cho các môn đệ đó là họ hãy thương yêu nhau như Ngài đã yêu thương họ, yêu đến độ dám hy sinh cả mạng sống mình (Ga 15, 12-13)…

(2) Đó chính là di chúc hệ trọng cho Giáo hội kitô mọi thời và mọi nơi, và đã được Giáo hội thời sơ khai, một Giáo hội lụôn để cho Thần Khí Tình yêu của Đức Giêsu-Kitô hướng dẫn mình, thực thi cách tuyệt vời và mẫu mực (Cv 15, 28-31)…

 2-       Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) Công thức tuyệt vời của Giáo hội thời sơ khai “Thánh Thần và chúng tôi quyết định” (Cv 15, 28) dần dần biến mất trong sinh hoạt của Giáo hội và đó là lý do của sự ra đời một thứ khái niệm về Giáo hội mang màu sắc “cơ cấu”, “vụ luật” và “vụ hình thức” (Cv 15, 24)…

(2) Mọi thứ Luật lệ là để phục vụ con người, chứ không bao giờ ngược lại (Mc 2, 27-28)…

  Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

 

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1659

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top