You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Thông báo của Tòa Giám Mục về việc truyền chức linh mục cho 04 thầy Phó tế khóa XI

Thông báo của Tòa Giám Mục về việc truyền chức linh mục cho 04 thầy Phó tế khóa XI

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top