You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Thông báo danh sách Chủng sinh khóa XIV (Gp. Vinh) giúp xứ năm 2017-2018

Thông báo danh sách Chủng sinh khóa XIV (Gp. Vinh) giúp xứ năm 2017-2018

Thông Báo
Danh sách Chủng sinh khóa XIV (giáo phận Vinh)
giúp xứ năm 2017-2018

—————————————————————————————————

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top