You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Nghi thức Giám Mục « Phụng Vụ « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 4, 2011
Downloaded 437 times
Categories Phụng Vụ

Description

Cuốn DE BENEDICTIONIBUS được Thánh Bộ Phụng Tự ban hành ngày 31-05-1984.
Bản La-tinh có hiệu lực ngay từ khi xuất bản ; bản dịch thường ngữ có hiệu lực từ ngày các Hội Đồng Giám Mục định đoạt (Sắc lệnh của TB Phụng Tự 31-05-1984)
Sau phần “Những điều tổng quát cần biết trước” (số 1-39) sách chia thành 5 phần, gồm nhiều Nghi thức làm phép. Cuối sách có phần Phụ lục về Thánh ca.
Ở đây chỉ trích dịch một số các Nghi thức, tưởng là năng dùng mà thôi.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top