You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Lịch Sử Văn Học Công Giáo « Giáo sử « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 5, 2011
Downloaded 1045 times
Categories Giáo sử

Description

Lịch sử văn học Công giáo Việt Nam gắn liền với lịch sử truyền giáo ở Việt Nam. Từ lúc hạt giống Phúc âm nảy mầm ở Việt Nam, một động lực mới đã gây ra nên một biến chuyển trong văn học. Ý thức phát sinh nền văn học công giáo được manh nha và trưởng thành với thời gian do nhu cầu dùng ngôn ngữ văn tự để truyền giáo và nuôi dưỡng đức tin.
Theo những nguồn sử liệu chắc chắn, đạo công giáo du nhập xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVI. Chúng ta cho rằng văn học công giáo bắt đầu từ thế kỷ XVI là để nhấn mạnh hậu quả văn học tất nhiên của công cuộc truyền giáo. Thật ra, trong thế kỷ XVI, công cuộc truyền giáo chưa được tổ chức quy mô và cũng như chưa có tác phẩm văn học đáng kể. Kể từ thế kỷ XVII trở đi, nền văn học công giáo mới chính thức phát sinh trong khuôn khổ công cuộc truyền giáo do các cha Dòng Tên phụ trách từ năm 1615 ở Đàng Trong và từ năm 1626 ở Đàng Ngoài.
Thời kỳ thứ nhất của văn học Công giáo Việt Nam chấm dứt vào giữa thế kỷ XVII. Giới hạn này căn cứ vào những biến cố quan trọng về lịch sử và văn học.
Do sự vận động của giáo sĩ Alexandre de Rhodes, năm 1658, Đức giáo hoàng Alexandre VII bổ nhiệm các giám mục tiên khởi ở Việt Nam.
Kể từ đấy, công cuộc truyền giáo bước sang một giai đoạn mới và nền van học Công giáo Việt Nam cũng biến tính.
Đàng khác, những vị có công với nền văn học công giáo trong giai đoạn đầu tiên cũng từ trần vào giữa thế kỷ XVII: Alexandre de Rhodes mất năm 1660, Girolamo Majorica năm 1656, Gioan Thanh Minh năm 1663.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top