You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Thần Học Luân Lý Căn Bản « Luân lý « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 21, 2011
Downloaded 439 times
Categories Luân lý

Description

Luaân lyù Kitoâ giaùo, hay coøn goïi laø thaàn hoïc luaân lyù, laø moät phaàn cuûa thaàn hoïc maø noù ñöôïc nghieân cöùu döôùi aùnh saùng ñöùc tin Kitoâ giaùo vaø lyù trí vôùi nhöõng chæ daãn thöïc haønh ñeå ñaït tôùi muïc ñích cuoái cuøng. Thaàn hoïc luaân lyù vaø thaàn hoïc tín lyù caáu taïo thaønh thaàn hoïc heä thoáng, maø trong ñoù ngöôøi ta noùi veà söï thaät ñoái vôùi Thieân Chuùa, veà söï taïo döïng, veà coâng vieäc cöùu theá cuûa Chuùa Kitoâ vaø con ñöôøng ñeå nhöõng taïo vaät ñi ñeán vôùi Thieân Chuùa.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top